ଗୋପନୀୟତା ନୀତି

ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ବିବୃତ୍ତି |

ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ପରିଚାଳନାରେ ଆମେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହୁଇନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |ସାଧାରଣତ ,, “ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ” ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ, ଯିଏ ସେହି ତଥ୍ୟରୁ ଚିହ୍ନଟ କିମ୍ବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ, କିମ୍ବା ଡାଟା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଅଧିକାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସହିତ ଏକତ୍ର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିବ |ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରେ କିପରି ଏବଂ କାହିଁକି ହୁଇନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାଧିକୃତ ପ୍ରଶାସକ (“ଆମେ” “ଆମ” “ଆମର”) ଗ୍ରାହକ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତି, (“ତୁମେ” “ତୁମର”) |ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମର ନୀତି ଏବଂ ପଦ୍ଧତିଗୁଡିକ ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି |ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁ understanding ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଯେ ହୁଇଏନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ କିପରି ସଂଗ୍ରହ କରେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରେ, କାହାକୁ ଏପରି ତଥ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ କାହାକୁ ଡାଟା ପ୍ରବେଶ ଅନୁରୋଧକୁ ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ |

ଦୟାକରି ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତିକୁ ଭଲଭାବେ ପ read ନ୍ତୁ |ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ସମୟ ସମୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରେ |

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ |

ହୁଇନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ବ୍ୟବସାୟର ପ୍ରକୃତି ହେଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରକାଶନ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ପାଇଁ ମ fundamental ଳିକ ଅଟେ |ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତାକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଧାରଣ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ସମୟରେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନ 2010 (“PDPA”) ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ କରିଥାଉ |

ଆମର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଏହି ଦାୟିତ୍ hold ଗୁଡିକ ପାଳନ କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମେ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |PDPA ଅଧୀନରେ, HuiEn ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସହିତ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ |

1. ସମ୍ମତି
2. ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୀମା
3. ବିଜ୍ଞପ୍ତି
4. ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ |
5. ସଠିକତା
6. ସୁରକ୍ଷା
7. ଧାରଣ
8. ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସୀମା |
9. ଖୋଲାଖୋଲି |
10. ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାର, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର |

ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ 1 - ସମ୍ମତି |

PDPA HuiEn ଟେକ୍ସଟାଇଲକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ବାରଣ କରେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶନ ପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ବିବେଚନା କରନ୍ତି ନାହିଁ |ଆମ ଦ୍ requested ାରା ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରି, ତୁମେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ବିବୃତ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ବିବୃତ୍ତିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ପରି ତୁମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ତୁମେ ସହମତ |

HuiEn ଟେକ୍ସଟାଇଲକୁ ଲିଖିତ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରି ଆପଣ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମ୍ମତି ବ valid ଧ ରହିଥାଏ |ଦୟାକରି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧର ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ଯେକ any ଣସି ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ମତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରନ୍ତି, ଆମେ ହୁଏତ ଆମର ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ସେବା ଯୋଗାଇବା ଜାରି ରଖିବା ସ୍ଥିତିରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ, କ any ଣସି ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ସମ୍ପର୍କ ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ | ସ୍ଥାନରେ କିମ୍ବା ଏକ ଦାବିକୁ ଜବାବ ଦିଅନ୍ତୁ |

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏକ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ସୂଚନା ମାଗିପାରିବା, ଯେପରିକି ନାମ, କମ୍ପାନୀ ନାମ, ଠିକଣା, ଇମେଲ୍ ଠିକଣା, ଏବଂ ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର |

ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ 2 - ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସୀମା |

PDPA ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡିକ ସୀମିତ କରେ ଯେଉଁଥି ପାଇଁ ଏବଂ କେତେ ପରିମାଣରେ ଏକ ସଂସ୍ଥା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି |HuiEn ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାବେଳେ, ସମସ୍ତ ଯୋଗାଯୋଗ ଆମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେବ ଏବଂ ଗଚ୍ଛିତ ହେବ |ହୁଇନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ପଞ୍ଜିକରଣ, ଅନୁରୋଧ ଫର୍ମ, ସର୍ବେକ୍ଷଣ, ଇ-ମେଲ୍, ଫୋନ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପାୟରୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି:

1. ଆପଣ, ସିଧାସଳଖ;ଯେତେବେଳେ ଏବଂ ତଥାପି ଆପଣ ଏହାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଫୋନ୍, ଚାଟ୍, ଇମେଲ୍, ୱେବ୍ ଫର୍ମ, ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହେଉ |ମାର୍କେଟିଂ ସାମଗ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହୀତା କରିବା;କିମ୍ବା ହୁଇନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲକୁ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ସେବା ଯୋଗାଇବା ସମୟରେ;କିମ୍ବା HuiEn ଟେକ୍ସଟାଇଲରୁ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ସେବା ଗ୍ରହଣ କରିବା |
2. ହୁଇନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ହୋଷ୍ଟିଂ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସେବା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆଶାକର୍ମୀ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଗ୍ରାହକ;
3. ଯେକ any ଣସି ମୋବାଇଲ୍-ଡିଭାଇସ୍ ପ୍ରୟୋଗର ଉପଭୋକ୍ତା ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରୁ (ଯେପରିକି ଆମର ଆଇଓଏସ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍);
4. ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀ;
5. ଚାକିରି ଆବେଦନକାରୀ;ଏବଂ
6. ଅନ୍ୟ ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ଯାହା ସହିତ ଏହା ଯୋଗାଯୋଗ କରେ |

ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅଂଶୀଦାର କରିବାର ଉପାୟ ବିଷୟରେ HuiEn ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରେ |ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଆପଣ ଆମଠାରୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣ ଆମ ସହିତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏକ ଉପଭୋକ୍ତା ଆକାଉଣ୍ଟରେ କେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ଏବଂ / କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ସୂଚନା ଗଚ୍ଛିତ ହେବ ତାହା ଆପଣ ବାଛିପାରିବେ |ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ କିଛି ସେବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ ନକରିବାକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଆମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ |ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମ ସହିତ କାମ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ସେବା ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ୟୁଜର୍ ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କୁହାଯାଇପାରେ |ଆପଣଙ୍କର ଉପଭୋକ୍ତା ଆକାଉଣ୍ଟ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଯେପରିକି ନାମ, ମେଲିଂ ଠିକଣା, ଇମେଲ୍ ଠିକଣା, କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସୂଚନା |

ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସହ ଜଡିତ କିନ୍ତୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରେ ନାହିଁ (“ଅଣ-ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା”) |ଅଣ-ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଏହାର ମୂଳ ରୂପରେ ଚିହ୍ନିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେକ any ଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଅପସାରଣ କିମ୍ବା ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରିଛୁ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ୍, ବେନାମୀ କିମ୍ବା ଡି-ଚିହ୍ନଟ କରି) |

ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ 3 - ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତୁମଠାରୁ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରୁ, ଆମେ ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ବିବୃତ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂଗ୍ରହ, ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ |ଆମେ କେବଳ ଆଇନଗତ ଏବଂ ଯଥାର୍ଥ ଉପାୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ |ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଏକ ବୀମା ପ୍ରସ୍ତାବ ଫର୍ମ ପୂରଣ କର, ଆମ ସହିତ ବୀମା ଚୁକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ଦାବି କର, କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.huientextile.com ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ପରିଦର୍ଶନ କର ଏବଂ ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ସୂଚନା (ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି) ଦାଖଲ କର |

ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତି କିଛି ସୂଚନା ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ସଂଗୃହିତ ହୋଇଥାଏ କାରଣ ଆପଣଙ୍କର IP ଠିକଣା ସର୍ଭର ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ |ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ର ଅଂଶଗୁଡିକ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ତାହା ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ଏବଂ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ IP ଠିକଣା ସୂଚନା ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା |

ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ସେଟ୍ ହୋଇଥିବା ପରି ଆମେ ଅନେକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ କୁକିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା |ଆମର କୁକିଜ୍ କେବଳ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ ଜଡିତ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବ ନାହିଁ |ଆମର କୁକିଜ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ ଯୋଗ୍ୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରେ ନାହିଁ |ଦୟାକରି ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ କୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ |ବ୍ୟବହାର ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁକିଜ୍ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଆମର ନୀତି ପାଇଁ |

ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ 4 - ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ |

PDPA ଅଧୀନରେ, ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି (କିଛି ରିହାତି ଅନୁଯାୟୀ):

1. ଆମର ଅଧିକାରରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କିମ୍ବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ;ଏବଂ
2. ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧର ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ କିପରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଇପାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଥାଇପାରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସୂଚନା |

PDPA ଅଧୀନରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରିହାତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କରିବୁ |ଯଦି ଆମେ ତୁମ ବିଷୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଧରିଥାଉ ଏବଂ ଆପଣ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଦ୍ୟତନ ନୁହେଁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଯାହା ଦ୍ it ାରା ଏହା ସଠିକ୍, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଦ୍ୟତନ ଅଟେ |କ access ଣସି ପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କିମ୍ବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ମନା କରିବାର କାରଣ ଆମେ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ |

ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ଆକସେସ୍ କିମ୍ବା ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରୋଧ, ଆକ୍ସେସ୍ ଅନୁରୋଧ ଗ୍ରହଣ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମ୍ଭବ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ |ଯଦି ଆମେ 21 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ସମୟ ବିଷୟରେ ଲିଖିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବୁ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବୁ |

ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ 5 - ସଠିକତା |

ଆମେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା, ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍, ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅଦ୍ୟାବଧି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାରିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ (ଯେକ directly ଣସି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରି) ଯାହା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ କିମ୍ବା ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ |ତୁମ ସହିତ ଜଡିତ ଯେକ Personal ଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ତୁମେ କିପରି ପାଇପାରିବ ଏବଂ ସଂଶୋଧନ କରିପାରିବ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଦୟାକରି ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ 4 କୁ ଅନୁସରଣ କର |

ବାଧ୍ୟତା 6 - ସୁରକ୍ଷା

ଆମେ ଧାରଣ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ଅନଧିକୃତ କିମ୍ବା ଆକସ୍ମିକ ପ୍ରବେଶ, ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ଲିଭାଇବା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାରରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବହାରିକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ |ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ SSL (ସୁରକ୍ଷିତ ସକେଟ୍ ସ୍ତର) ଏନକ୍ରିପସନ୍, IDS (ଅନୁପ୍ରବେଶ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରଣାଳୀ) ଏବଂ ଫାୟାରୱାଲ୍ ଏବଂ ଆଣ୍ଟି-ଭାଇରସ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍ ବ୍ୟବହାର କରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରଦାନ କରୁ |ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କାରବାର ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ସହିତ ଉପଭୋକ୍ତା ID ଏବଂ ପାସୱାର୍ଡ, ଟାଇମ୍ ଷ୍ଟାମ୍ପିଂ ଏବଂ ସମସ୍ତ କାରବାର ପାଇଁ ଅଡିଟ୍ ଟ୍ରେଲ୍ ବ୍ୟବହାର ସହିତ ଆମେ କଠୋର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁ |ଡାଟା ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଏବଂ ଡାଟା ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରକ with ଶଳ ସହିତ ଆମର ଅନଲାଇନ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଜର ରଖାଯାଏ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରାଯାଏ |

ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତ।, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କିମ୍ବା ଡାଟା ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ କ data ଣସି ଡାଟା ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ 100% ସୁରକ୍ଷିତ ହେବା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ |ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ to ାସ କରିବାର କାରଣ ଅଛି ଯେ ଆମ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ (ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆମ ସହିତ ଥିବା କ Personal ଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି), ଦୟାକରି ତୁରନ୍ତ ଆମକୁ ଜଣାନ୍ତୁ |

ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ 7 - ଧାରଣ

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମାଲେସିଆର ସମସ୍ତ ଆଇନଗତ ଏବଂ ନିୟାମକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ବିବୃତ୍ତିରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସେବା କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ବଜାୟ ରଖିବୁ |ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ନଷ୍ଟ କିମ୍ବା ସ୍ଥାୟୀ ଅଜ୍ଞାତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ଯଦି ଏହା ଆଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ |

ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ 8 - ସ୍ଥାନାନ୍ତର ସୀମା |

ଆମର ବ୍ୟବସାୟର ବିଶ୍ global ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରକୃତି ହେତୁ, ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତିରେ ସେଟ୍ ହୋଇଥିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ, ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ପାର୍ଟୀକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିପାରିବା ଯାହା ମିଳିବା ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ତଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇପାରେ |HuiEn ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ସଂଗୃହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ପାର୍ଟିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ ଯାହା ବିଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇପାରେ, ଯେପରିକି ଅନ୍ୟ ହୁଇନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଶାଖାକୁ |ହୁଇଏନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଡାଟା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକ;ହୁଇଏନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ସହାୟକ, ସହଯୋଗୀ, ପୁନ ins ବୀମାକାରୀ, ଆଇନଜୀବୀ, ଅଡିଟର, ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ସହଭାଗୀ;ସରକାରୀ କିମ୍ବା ନିୟାମକ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ;ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଯାହା ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଯତ୍ନଶୀଳତା କିମ୍ବା ଆଣ୍ଟି-ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ସ୍କ୍ରିନିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିପଦ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଦାନକାରୀ |ଯେଉଁଠାରେ ଏହିପରି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଏ, ହୁଇନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବ ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ବିଦେଶୀ ପ୍ରାପ୍ତକର୍ତ୍ତା ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ସଂରକ୍ଷଣର ମାନକ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଆଇନଗତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ଯାହା PDPA ସହିତ ତୁଳନାତ୍ମକ ଅଟେ |

ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ 9 - ଖୋଲାଖୋଲି |

ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ନୀତି ଏବଂ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛୁ |ଏହି ନୀତିଗୁଡିକ ଏହି ଗୋପନୀୟତା ନୀତିରେ ଏବଂ ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ବିବୃତ୍ତିରେ ସେଟ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବୁ |

If you would like to access a copy of your personal data, correct or update your personal data, or have a complaint or want more information about how HuiEn Textile manages your personal data, please contact HuiEn Textile’s Privacy/Compliance Officer at angela@nthuien.com

ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ 10 - ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଧିକାର, ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର |

ସିଧାସଳଖ ମାର୍କେଟିଂ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି |

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ କାହିଁକି ସଂଗୃହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ / କିମ୍ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଏହା କିପରି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ ତାହା ଜଣାଇବାକୁ ଏହି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ |

ମାର୍କେଟିଂ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାପନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ନିକଟକୁ ପଠାଯାଇଥିବା ବାର୍ତ୍ତା;ଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କିମ୍ବା ଅଫର୍;ସହଯୋଗରେ ଆଗ୍ରହ;ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ବିନିଯୋଗ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାପନ;କିମ୍ବା ଉପରୋକ୍ତ ଯୋଗାଣକାରୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା |ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତ your ଆମର ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର (ଗୁଡିକ) ମାଧ୍ୟମରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ନାହିଁ, ଯେପରିକି ସୂଚନାପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସେବା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବାର୍ତ୍ତା, ବ୍ୟବସାୟରୁ ବ୍ୟବସାୟ ମାର୍କେଟିଂ, ବଜାର ସର୍ବେକ୍ଷଣ / ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଯାହା ଦାନକାରୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ | ଧାର୍ମିକ କାରଣ, ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାର୍ତ୍ତା |

ସିଧାସଳଖ ମାର୍କେଟିଂରେ ତଥ୍ୟର ବ୍ୟବହାର |

ହୁଇଏନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ PDPA ର ଆବଶ୍ୟକତା ମାନିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦକୁ ସମ୍ମାନ କରେ |

ଯଦି ତୁମେ ତୁମର ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନମୂଳକ ଏବଂ / କିମ୍ବା ମାର୍କେଟିଂ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବାରେ ପୂର୍ବରୁ ସହମତ ହୋଇଛ, ତୁମେ ତୁମର ସମ୍ମତି ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନକରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହା ଜାରି ରଖିବୁ |

ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଯାହା ହୁଇନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଆମ ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ / କିମ୍ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହନମୂଳକ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ, ବ୍ୟବହାର ଏବଂ / କିମ୍ବା ପ୍ରକାଶ କରିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହୋଇପାରେ (ଅଣ-ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା): ଆପଣଙ୍କର ନାମ, ଯୋଗାଯୋଗ ବିବରଣୀ, କାରବାର s ାଞ୍ଚା ଏବଂ ଆଚରଣ, ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟ |

ସମ୍ପୃକ୍ତ ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ସେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇପାରେ: ହୁଇଏନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଗ୍ରୁପ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ;ତୃତୀୟ ପକ୍ଷ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, ବୀମାକାରୀ, କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କମ୍ପାନୀ, ଟେଲି ମାର୍କେଟିଂ କମ୍ପାନୀ, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏବଂ ନିବେଶ ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ;ସେବା ପ୍ରଦାନକାରୀ ଯେଉଁମାନେ HuiEn ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶାସନିକ, ଆର୍ଥିକ, ଅନୁସନ୍ଧାନ, ବୃତ୍ତିଗତ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ହୁଇନ୍ ଟେକ୍ସଟାଇଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି;ତୁମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେକ anyone ଣସି ବ୍ୟକ୍ତି,

ଯେକ time ଣସି ସମୟରେ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରି କିମ୍ବା ଆମର ମାର୍କେଟିଂ ଯୋଗାଯୋଗରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଯେକ any ଣସି ଅପ୍ଟ-ଆଉଟ୍ ସୁବିଧା ବ୍ୟବହାର କରି ଆମଠାରୁ ମାର୍କେଟିଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ବାଦ୍ ଦେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ଆମର ମେଲିଂ ତାଲିକାରୁ ଅପସାରିତ ହୋଇଛି |